Teglverkenes forskningsinstitutt

Etablert: 1952 – Avviklet: 1975

Teglverkenes forskningsinstitutt ble opprettet i 1952 med formål bl.a. å drive undersøkelser og forskning av felles interesse for medlemmene, utføre konsulentoppdrag og kvalitetskontroll og holde seg á jour med utviklingen innen- og utenlands på sitt fagområde.

Det var Bransjerådet for teglverksindustrien (1947-1979) som først behandlet spørsmålet om forskning innen teglverksindustrien. Våre naboland Sverige og Danmark hadde i mange år hatt sine forskningslaboratorier innen teglindustrien. Her i landet hadde man fått utført leirprøver, produktkontroll o.l. ved Oslo Materialprøveanstalt, Råstofflaboratoriet og ved Norges Tekniske Høgskole.

For å finansiere instituttet anbefalte bransjerådet å «innkalkulere i prisen en halv prosent til forskning. Beløpet som på denne måten innkommer skal brukes til drift av et forskningsinsitutt for teglindustrien» (Børresen s. 47). Forslaget ble akseptert av bransjen.

Fra og med høsten 1956 etablerte Teglverkenes forskningsinstitutt seg i lokaler ved det nye forskningssenteret på Blindern. Leder for insituttet ble den tidligere konsulenten for Den norske landsforeningen for teglverker (1917-1959), sivilingeniør Anthon Disch. Som en del av instituttet ble det samtidig opprettet et Teglkontor for informasjon og reklame (1952-1975).

Det var meningen å utstyre instituttet med et relevant laboratorium som kunne yte service til teglverkene når det gjaldt driftskontroll, råstoffanalyse, kvalitetskontroll av ferdigprodukter m.v. Et viktig innsatsfelt var også arbeidet med å utvikle nye anvendelsesområder for teglprodukter og markedsføre disse overfor arkitekter, bygningsingeniører og andre brukergrupper. I den forbindelse var det meningen å utgi et tidsskrift med hovedvekt på god teglarkitektur.

På grunn av hard konkurranse fra lettbetong arbeidet instituttet aktivt med å få frem nye teglsteinskonstruksjoner og mer rasjonell anvendelse av teglstein. I 1969 hadde TFI utviklet to typer pipe-elementer, et monteringselement og et selvbyggerelement. To teglverk produserte monteringselementet i denne perioden. Utviklingsarbeidet ble fulgt opp med et forblendingselement.

Antall medlemmer 1969: 15 verk

Som en følge av at Mur-sentret (1975-2007) ble etablert 14. mai 1975 ble TFI omorganisert. Informasjons og FOU-virksomheten ble overført til til det nye sentret. Bransjeforeningsvirksomheten ble videreført i en ny organisasjon, Norges teglindustriforening (1976-?)