Bransjerådet for teglverksindustrien

Bransjerådet for teglverksindustrien ble opprettet ved kongelig resolusjon 30. oktober 1947, og det konstituerende møtet ble holdt den 15. desember 1947. Bransjerådet eksisterte helt til 1979. Arbeidet tok utgangspunkt i Innstilling fra Teglverkskomiteen av 1946. Allerede fra begynnelse hadde rådet fokus på en rekke ulike områder:

Yrkesopplæring

Opplæring av teglverksarbeidere ble viet oppmerksomhet. Det ble bl.a. gjennomført kurs i byer som Oslo, Drammen, Fredrikstad, Sandnes og Trondheim. Foruten lokale krefter ble det også hentet inn forelesere fra Sverige. Utdannelse av driftsledere var også et viktig arbeidsfelt.

Modernisering av teglverksindustrien

Bransjerådet var delt i synet på moderniseringer av eldre teglverk kontra bygging av nye verk. Spesielt Nord-Norge var i fokus de første årene. Den 19. februar 1954 fremla de en innstilling om støtte til en landsomfattende moderniseringsplan, med modernisering og nybygg i syv prosjekter i hhv. Skien, Romerike, Vestfold, Akershus, Drammen, Røyken og Sigdal. Det endelige resultatet avvek imidlertid langt fra innstillingen.

Produktivitetsundersøkelser

Allerede i 1951 engasjerte Bransjerådet «Institutt for Industriell Økonomi og Organisasjon» ved NTH til å undersøke produktiviteten i teglindustrien. Dette arbeidet gikk noe tregt på grunn av manglende entusiasme fra teglverkene.

Byggematerialundersøkelser

Bransjerådet tok også opp spørsmålet om byggematerialundersøkelse, en undersøkelse av behov og bruk av byggematerialer som har samme anvendelsesområde som murstein, med henblikk på å få vurdert teglproduktenes frematidige plass i bygningsindustrien.

Forskning

Bransjerådet gikk raskt i gang med å etablere et forskningsinstitutt. Sammen med Den norske landsforeningen for teglverker ble det arbeidet med å finne en finansieringsløsning for et slikt prosjekt.

Annet

Gjennom 1960-tallet går bransjerådet fra å være en aktiv policy-organisasjon til en mer passiv obervatør-organisasjon. Det blir færre møter og kortere årsrapporter. Bransjerådet spilte dermed en stadig mindre rolle utover i 1960-årene.

Sekretærer for Bransjerådet

  • Konsulent Hovden (1947-1951)
  • Hans Madsø (Industridepartementet). 1951-ca. 1965
  • Konsulent D. Holme (Industridepartementet) Fra ca. 1965