Teglverkskomiteen av 1956

Denne komiteen ble oppnevnt av Industridepartementet, etter forhandlinger mellom bransjen, Lønns- og prisdepartementet og Industridepartementet og skulle gjennomgå spesielle problemer i forbindelse med teglverksindustrien.

Komiteen fikk følgende sammensetning:

 • Direktør Reidar Danielsen, Industridirektoratet, formann
 • Ekspedisjonssjef Øistein Gjelsvik, Lønns- og Prisdepartementet
 • Sivilingeniør Øivind Birkeland, Norges Byggforskningsinstitutt
 • Sivilingeniør Danckert Mellbye, Fredrikstad Forenede Teglverker
 • Sivilingeniør Ragnar Hartvig, Bryn Teglverk
 • Disponent Sigurd Pedersen, Hønefoss Teglverk
 • O.r.sakfører Knut Møller, Den Norske Landsforening for teglverker
 • Konsulent Hans Madsø, Industridirektoratet, har fungert som sekretær for komiteen.

Komiteens mandat var:

 • Å gi en utredning om behovet for teglverksprodukter og en antatt behovsutvikling for landet som helhet og for de viktigste landsdeler innenfor et visst tidsrom.
 • Å skissere retningslinjer for rasjonalisering og utbygging av teglverksindustrien og målsettingen for utbyggingen av teglverksindustrien.
 • Å foreta en vurdering av hvilke økonomiske grunnlag som er nødvendig for å få i stand rasjonalisering og utbygging av teglverksindustrien.
 • Å fremsette forslag om mulige virkemidler for å oppnå investeringer av tilfredsstillende omfang og om vilkår for anvendelse av virkemidlene.

Det ble holdt åtte møter i komiteen … «og dertil en rekke konferanser mellom komiteens medlemmer utenom møtene. Komiteen fremla sommeren 1956 en innstilling som er til behandling i Industridepartementet, og er ikke offentliggjort ennå.»

Til tross for iherdige anstrengelser har det ikke lykkes å spore opp denne innstillingen gjennom offentlige kjente kanaler, og det er grunn til å tro at den aldri har blitt offentliggjort.