pihl teglverksbokPresten Ole Pihl (1766-1834) skrev i 1802 en omfattende lærebok i teglverksdrift.  Boken het "Anvisning til, paa en ny og forbedret maade, at anlægge og drive Teglverk" og var på hele 160 sider pluss vedlegg. I norsk sammenheng er dette et unikt stykke teglverkshistorie. Utfyllende beskrivelser, best practice og tegninger av teglverkdrift gjorde at boken var nyttig for teglverksdrift utover hele 1800-tallet. En transkribert utgave nå tilgjengelig for salg gjennom Teglverk forlag. Les mer her!

 

Bokens innholdsfortegnelse er som følger:

 1. Hvilke Undersøgelser og Prøver der maa anstilles, forinden man med betrygget haab kan anlægge et Teglværk.
 2. Om Tagsteen-Møllen og dens hele Indretning.
 3. Om Arbeidshuset for Tagsteen
 4. Biergings-huset
 5. De nødvendige Indretninger for Muursten-Arbeidet
 6. Hvorledes man ved Anlægget af flere tusinde Steen-Former skal faae forrrinlig gode Tagsteen, og Maaden, hvorpaa Formerne anskaffes.
 7. Forarbeidningen av Tagsteen
 8. Forarbeidningen av Mønne-Steen
 9. Forarbeidning av Muursteen og Bagerovns-Fliser
 10. Tægl-Ovnen
 11. Om Ovn-Huset
 12. Om Indsætningen og Brændingen
 13. Om Arbeiderne, hvad de kan fortiene, og Verkets Regnskabs Førelse
 14. Om den ægte blaasorte hollandske Glasur, saavel den tørre som den vaade, bestyrket ved Erfarenhed

I 1973 ble boken utgitt i en faksimileutgave i Trondeim. På siste side er det skrevet en liten biografisk tekst om Pihl som gjengis her:

"Ole Pihl ble født i Gausdal 1766 og ble i 1788 teologisk kandidat. Han var bror av den kjente amatør-astronom Abraham Pihl og ble i 1790 personell-kapellan hos sin bror som da var prest i Vang. I 1792 ble Ole Pihl utnevnt til residerende kapellan ved Vår Frelsers Kirke i Christiania.

Under sitt studieopphold i København ble Pihl kjent for flere oppfinnelser, særlig forbedringer av artilleriets kjøreutstyr og hadde i den forbindelse kommet i kontakt med Kronprinsen (Fredrik VI). Denne ga han løfte om å bli utnevnt til professor, noe som Pihl oppnådde etter søknad i 1806. 1809 søkte Pihl avskjed fra sitt presteembete. I 1811 fikk han bevilgning som grosserer i Christiania

Pihl var meget aktiv på det tekniske området. Han hadde store eiendommer, var teglverkseier og har bl.a. oppfunnet en blå glasur for takstein. Hans bok om teglverk ble også oversatt til tysk. Videre har han skrevet om fabrikasjon av kledesvarer, ølbrygging m.v. I en anmeldelse av den tyske utgaven heter det at boken gir en god oversikt over kunsten å anlegge teglverk, men at den ikke bringer noe nytt i forhold til den rikholdige tyske litteraturen på området. I den dansk-norske tekniske litteratur har imidlertid sikkert boken gjort god nytte.

Pihl døde i Christiania 24. juli 1834."

Les mer om broren, Abraham Pihl, under Arnkvern gård teglverk.